Kosten

De kosten voor psychologische zorg vanuit de BasisGGZ worden ook in 2024 vergoed vanuit uw basisverzekering met uitzondering van werkgerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen en relatietherapie. Wat dit in uw specifieke situatie betekent kan telefonisch worden toegelicht. Bij afronding van de behandeling wordt bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd waarbij u rekening dient te houden met verrekening met dan nog openstaand eigen risico (voor 2024 standaard € 385). Voor informatie over de kosten kunt u contact met mij opnemen via mail of tijdens het telefonisch spreekuur. Vanaf 2024 is sprake van het Zorg Prestatie Model (zie kopje Zorg Prestatie Model) waarbij volgens het nieuwe systeem alleen direct gemaakte werkuren worden gedeclareerd.

Bij het niet tijdig (d.w.z. tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per mail) afzeggen van een gemaakte consultafspraak zal €50 worden berekend voor eigen rekening van cliënt. Het particuliere (OVP) tarief bedraagt €122 per consult (45 minuten contacttijd). Hierbij het verzoek om de eerste keer dat u langskomt de verwijsbrief van uw huisarts, uw verzekeringspasje en legitimatiebewijs mee te nemen. Elke zorgverlener is namelijk verplicht om na te gaan of patiënt, het BSN en de persoonsgegevens bij elkaar horen. De praktijk heeft ook voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

ZORGPRESTATIEMODEL: wat verandert er voor patiënten?

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (een indeling van groepen patiënten a.d.h.v. de hoeveelheid en ernst van hun klachten en problemen, die de hoeveelheid benodigde zorg en verwachte behandelinzet bepaalt).

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn drie verschillende zorgprestaties mogelijk. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling.

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld. Bovenstaande kunt u nalezen en eventuele aanvullingen kunt u lezen op de website van de LVVP. Zie hieronder de link om naar de juiste website te gaan: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/